˜م˜ به ˜امیابی افغان ها و مردم آسیای مر˜زی در ˜شور بریتانیا.

ما با افغان ها و افرادی ˜ه از آسیای مر˜زی آمده و دور از وطن خود زندگی می ˜نند، ˜ار می ˜نیم و برای ایشان پشتیبانی، مهارت ها و آگاهی های لازم را برای زندگی و ˜امیابی در ˜شور بریتانیا فراهم می ˜نیم. خدمات گسترده ما شامل ˜لاس های زبان انگلیسی، فعالیت های ˜اریابی، گروه حمایت از زنان، مدرسه روز شنبه و ˜لوب ت˜الیف، خدمات پشتیبانی نوجوانان و خانواده ها، قرار های ملاقات بدون وقت قبلی و تلفنی، ˜ارآموزی های داوطلبین، و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی می شوند. ما همچنین بااشخاص و خانواده هایی ˜ه تحت بازداشت هستند ارتباط بر قرار ˜رده و با انها ملاقات می ˜نیم. ما همچنین در افغانستان، با فراهم آوری مرا˜ز مشاورات برای شهروندان در ˜ابل و پلخمری، پس از انجام پروژه آزمایشی موفقیت آمیز در طی سالهای 2013-2016 مشغول به ˜ار می باشیم. این مرا˜ز مشاورات، اطلاعات و پشتیبانی و ˜م˜ های حقوقی رایگان بیطرفی ˜ه محرمانه هستند در مورد موضوعات مربوط به تعلیم و تربیت، اشتغال و خشونت های خانوادگی فراهم خواهند نمود.

پیامی از طرف مدیریت

چشم انداز ما در انجمن افغانستان و آسیای مر˜زی رفتار عادلانه با تمامی پناهندگانی ˜ه به ˜شور بریتانیا وارد می شوند است. ما سعی به بهبود ˜یفیت زندگی پناهندگان، ˜ه شامل مواردی نظیر ایجاد ائتلاف موفقیت آمیز با ˜شورهای میزبان آنها، بهبود حقوق بشردر دیاسپورا افغانها و در داخل خود افغانستان می باشند، داریم. تمامی پروژه های ACAA، ˜ه شامل مرا˜ز مشاورات درافغانستان و ˜لوب های انجام ت˜الیف مدارس در مدارس روز شنبه می شوند، سعی به ˜سب موفقیت در این زمینه دارند.

این تعهد از مسیری ˜ه من شخصا طی ˜رده ام ریشه می گیرد: من در سال 1999 به عنوان پناهنده به بریتانیا وارد شدم و قادر نبودم ˜لمه ای به زبان انگلیسی صحبت ˜نم. زمانی ˜ه در ˜الج لویشام مشغول به تحصیل بودم، چالش هایی ˜ه به عنوان ی˜ پناهنده برای ادغام با جامعه بریتانیا روبرو شده بودم، مرا برای انجام اقدامی در این مورد تشویق نمودند. در سال 2001 ACAA را بنیان گذاشتم تا بتوانم به نیازهایی ˜ه از نظر من زمانی ˜ه به عنوان ی˜ پناهنده در مراحل اولیه تحقق نیافته بودند، تمر˜ز ˜نم.

با ات˜ا به لیسانس حقوق ˜ه از دانشگاه Soutbank دریافت نموده بودم، مصمم بودم تا بتوانم برای بهبود ˜یفیت زندگی پناهندگان در ˜شوربریتانیا و برای مردم افغانستان مشار˜تی معنی دار فراهم نمایم. از آن زمان، سازمان ما برای بهبود این اهداف در رابطه با موارد مربوط به آموزش، اشتغال و همبستگی اجتماعی مشغول به ˜ار بوده است.

با وجود این˜ه موارد متعددی به انجام رسیده اند، هنوز هم موارد زیادی باید به انجام برسند. با حمایت مردم در سراسر بریتانیا، افغانستان و آسیای مر˜زی، اعتماد دارم ˜ه ما استح˜ام خواهیم یافت و می توانیم تفاوتی قابل توجه در رابطه با زندگی افرادی ˜ه به آنها ˜م˜ می ˜نیم ایجاد نماییم.

د˜تر نورالحق نسیمی

تیم ما

د˜تر نورالحق نسیمی

مدیر

Contact

د˜تر نسیمی در سال 1999 از طریق ˜شتی باربر منجمد به ˜شور بریتانیا مهاجرت نمود. او در سال 2001 ACAA را بنیان گذاشت و از آن زمان در قلب این سازمان خیریه بوده و در طی سالهال متمادی دامنه ای وسیعی از خدمات را ارائه داده است.

ش˜یبا نسیمی

Contact

قدیره سعیدی

Girls Football Project Outreach Officer

قدیره مامور مسئول توسعه پروژه فوتبال دختران است. ˜ار اصلی او تماس با دختران افغان در جامعه محلی است تا ایشان بتوانند از شر˜ت در ˜لوب فوتبال بهره مند شوند. قسمت عمده شغل او فراهم آوری توضیحات برای والدین در مورد مزایای ورزش، خصوصا برای دختران می باشد.

Contact

در سال 2019 آلیس از دانشگاه منچستر با دریافت مدر˜ تاریخ فارغ التحصیل شد. آلیس شخص هماهنگ ˜ننده فوتبال دختران است. این پروژه برای قدرت دهی به دختران جوان افغان و مسلمان طراحی شده است تا با استفاده از ورزش به عنوان ی˜ وسیله، نه تنها رفاه جسمی آنها را بهبود بخشد، بل˜ه رفاه روحی آنها را نیز با افزایش دادن مهارت های اجتماعی، اعتماد به نفس و عزت نفس پرورش دهد. آلیس در حال حاضر جلسات آموزش دهی را دو بار در هفته برقرار می سازد و این ˜لوب از زمان شروع به ˜ار ، به خوبی رشد ˜رده است!

Blestoe

Girls Football Project Co-ordinator

Contact

Legal and Development Co-ordinator

Contact

ش˜یبا هماهنگ ˜ننده امور حقوقی و پیشرفت سازمان است. او خدمات مشاوره های قانونی را در ACAA هماهنگ ˜رده و با هم˜اران، داوطلبین و سازمان های خارجی مشغول به ˜ار است تا اطمینان حاصل ˜ند ˜ه ˜لینی˜ توصیه های حقوقی به طور موثر اداره می شود. او جلسات ماهیانه رایگان مشاوره را با دفاتر و˜لای محلی برای فراهم آوری مشاوره و پشتیبانی در رابطه با امور مربوط به مس˜ن، اشتغال، دعوی قضایی و پرونده های مهاجرت برقرار می سازد. ش˜یبا در حال حاضر در دانشگاه حقوق دانشجوی حقوق است.

جوایز

دیگران در این مورد اعطا شد

جایزه شهروندان بریتانیایی سال 2020- به د˜تر نوالحق نسیمی برای به رسمیت شناختن تاثیر فوق العاده مثبت او بر روی جامعه و تشویق

˜ارهای داوطلبانه سال 2018- برای به

جایزه مل˜ه انگلستان برای ˜ارهای داوطلبانه سال 2018- برای به رسمیت شناختن ˜ارهای فوق العاده و نقش محوری ˜ه اشخاص داوطلب برای خدمات ضروری ˜ه از طرف ACCA اداره می شود اعطا شد

جایزه پرستیژلندن، خدمات پشتیبانی از پناهندگان برای سال 2019 در شهر لندن

جایزه پرستیژلندن، خدمات پشتیبانی از پناهندگان برای سال 2019 در شهر لندن

جایزه آسیایی تجارت در لندن،

جایزه جوامع سال 2019

اشتغال اشخاص جوان در بریتانیا، جایزه طلایی دوستانه برای مطابقت استعدادها

اشتغال اشخاص جوان در بریتانیا، جایزه طلایی دوستانه برای مطابقت استعدادها

شهردار شهر لویشام، جایزه شهردار برای هم˜اری های داوطلبانه

شهردار شهر لویشام، جایزه شهردار برای هم˜اری های داوطلبانه
سفارت افغانستان در بریتانیا مشار˜ت ACAA در سال 2021 را به رسمیت شناخته، د˜تر نسیمی را برای فدا˜اری های او و این سازمان خیریه را برای ˜ارهای با ارزشی ˜ه برای دفاع از حقوق افغان ها و پناهندگان دیگران انجام می دهند قدردانی می ˜ند

حامیان و اهدا

Many thanks to all of our supporters and donors.