افغانستان

هدف فعالیت های ما در افغانستان ترویج حقوق بشر و خلاص شدن از فقر می باشد. ما برای بازگشایی مشاوره شهروندان در و پلخمری و گسترش مشاوره خود به قسمت های دیگر در افغانستان فعالیت می یم. در سال 2013 ما از گروه توسعه بین المللی در بریتانیا برای اداره دو مشاوره شهروندان در و پلخمری برای مدت زمان دو سال منابع مالی دریافت نمودیم. در طی این مدت زمان ما خدمات رایگان و محرمانه ای اغلب زندگی مردم را تغییرداده اند فراهم نمودند. ما برای طیف گسترده ای از مشاوره فراهم نموده و برای ی دستیابی به عدالت و حقوق شان بود مساعدت فراهم نمودیم. این گروه شامل زنان، اشخاص جوان، افرادی در داخل خود تغییر یافته اند، افرادی به خود بازگشته بودند و افراد معلول می شد. بیش از 6000 نفر از خدمات ما استفاده این رقم شامل 1553 نفر مشاوره حقوقی دریافت نمودند می شد. بیش از 500 زن فقط در سال اول مشاوره حقوقی دریافت نمودند و اغلب آنها برای طلاق، خشونت های خانوادگی و ازدواج اجباری تقاضای می نمودند. بزرگترین ی برای آن مساعده فراهم می نماییم خشونت خانوادگی است و مربوط به بی ی، طلاق، قتل و فقر آنرا دنبال می . ما پرونده ها را به دادگاه برده و خدمات واسطه گری خانوادگی را برقرار نموده و آنها را به اشخاص دیگر در سازمان های غیر دولتی، مقامات محلی، وزرا و خدمات بهداشتی زمانی لازم بود ارجاع نموده ایم. ما جلساتی برای ترویج تعلیم و تربیت دختران و پسران، سلامت روح و روان، تغذیه، دیابت، افسردگی، حقوق زنان، حقوق افراد معلول، حقوق ی و محیط زیست برقرار نمودیم. ما همچنین خدمات حقوقی محلی را برای زنانی در زندان بودند فراهم و برای اشخاصی در داخل تغییر داده بودند، ارزیابی های سلامت زمستانی را انجام داده ایم. ما برای بازگشایی این پول جمع اوری و به فعالیت هایی زندگی مردم را تغییر می دهند ادامه می دهیم. همین امرروز به ما برای اهدای پول ید.

بریتانیا

ما شماری از پروژه ها را در بریتانیا اداره می یم و هدف تمامی آنها قدرت دهی به پناهندگان و مهاجرین در بریتانیا می باشد. هدف پروژه های ما به مردم برای دستیابی به استعدادهای خود از طریق آموزش و پرورش، مهارت ها و دانش و دسترسی به خدمات اصلی می باشد.

در مورد ای چگونه می توانید ملحق شوید در قسمت زیر اطلاعات دریافت نمایید.

˜لاس های زبان انگلیسی برای اشخاصی ˜ه به زبان دیگری صحبت می ˜نند.

انجمن افغانستان و آسیای مر˜زی ˜لاس های زبان انگلیسی (برای ˜سانی ˜ه انگلیسی زبان دوم آنها می باشد) برای اشخاص محلی در جامعه ˜ه سن ایشان بالای 16+ است فراهم می ˜ند. ما به افرادی ˜ه توانایی های مختلف داشته و می خواهند مهارات های خواندن، نوشتن، گفتار و شنیدن را از طریق انجام فعالیت های لذت بخش در محیطی آرام بهبود بخشند خوش آمد می گوییم. این ˜لاس ها از طریق Big Lottery Fund حمایت می شوند. برای ˜لاس ها درHunslow, Lewsisham و Croydon ودریافت اطلاعات بیشتربه آدرس زیر بروید: http: // acaa.org.uk/education

Find out more

مدارس ت˜میلی

مدارس ت˜میلی ما برای ˜ود˜ان و افراد جوانی است ˜ه برای موضوعات درسی و ت˜الیف مدرسه نیاز به ˜م˜ دارند می باشند. ما موفقیت های درسی را از طریق انجام فعالیت های سرگرم ˜ننده، فعالیت های آموزشی، ˜ه تمر˜ز آن بر روی زبان انگلیسی و ریاضیات می باشد تشویق می ˜نیم. ما همچنین ˜لاس های زبان فارسی /دری را برای اشخاصی غیربومی ˜ه می خواهند این زبان ها را یاد بگیرند فراهم می ˜نیم. شنبه ها بین ساعات 12.30 تا 3.30

Find out more

پروژه زنان

ملاقات برای صرف چای برای زنان افغان و گروه های منزوی دیگری ˜ه می خواهند تجارب خود را به اشترا˜ گذاشته و اعتماد به نفس خود را بهبود بخشند فراهم می شوند. ملاقات های هفتگانه مهارت های پایه را تدریس نموده و ˜لاسهای زبان انگلیسی توانایی های م˜المه ای و نوشتاری را بهبود می بخشند وبحث در مورد آخرین اخبار تقویت می ˜ند شنبه ها بین ساعات 12.30 تا 3.30

Find out more

˜لاسهای زبان عربی و قران

انجمن افغانستان و آسیای مر˜زی ˜لاس ها زبان عربی و قران را برای ˜ود˜ان و افراد بالغ فرهم می سازد تا بتوانند مهارت های خواندن و نوشتن خود را بهبود بخشند. افراد بالغ بتوانند مهارات های خواندن و نوشتن خود را بهبود بخشند. adults to improve their reading and writing skills" سشنبه ها بین ساعات 5.00 تا 7.00 بعد از ظهر

˜لوب ت˜الیف بعد از ساعات مدرسه

˜لوب انجام ت˜الیف پس از ساعات درسی برای ˜ود˜انی ˜ه در مراحل تدریس 1، 2، 3 و GCSE و ریاضیات عمومی، انگلیسی وعلوم نیاز به ˜م˜ به انجام ت˜الیف خود دارند فراهم می شود. سشنبه ها بین ساعات 5.00 تا 7.00 بعد از ظهر

˜لاس های پشتو و فارسی

ما ˜لاس ها تدریس زبان های پشتو و فارسی را برای مدت زمان سه ساعت برای تمامی گروه های سنی و توانایی های مختلف فراهم می سازیم. شنبه ها بین ساعات 12.30 تا 3.30

Afghan and Muslim Girls Football Club

تلویزیون ابریشم

تلویزیون ابریشم شب˜ه تلویزیونی در لندن است ˜ه هدف ان استح˜ام روابط بین ˜شور بریتانیا و آسیای مر˜زی از طریق اخبار، امور جهانی، تعلیم و تربیت و فرهنگ می باشد.

در حال حاضر تلویزیون ابریشم برنامه های زیر را پخش می ˜ند:شخانوران، اطلاعات مربوط به ˜ووید-19، شاهنامه، خورشید های مهاجر، نم˜دان، مدرسه هنری ابریشم و بهداشت و جامعه

ابریشم ˜ه مفهوم آن در فارسی ˜لمه “ابریشم” است به عنوان نوعی جاده ابریشم دیجیتالی جدید عمل ˜رده و بریتانیا و آسیای مر˜زی را از طریق روش های سرگرم ˜ننده به ی˜دیگر متصل می سازد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد تماشای تلویزیون ابریشم، لین˜ زیر را ملاقات ˜نید https://www.youtube.com/channel/UC8B0o91vORJCfTYWdla9oDw

˜لینی˜ مشاوره

مس˜ن

ما می توانیم به شما برای پیدا ˜ردن مس˜ن منساب و یا اشتغال ˜م˜ ˜رده، و یا با شما برای حل مش˜لات مربوط به مس˜نی ˜نونی تان و یا مشاجراتی ˜ه با صاحب خانه خود دارید ˜م˜ ˜نیم. این شامل ت˜میل ˜ردن فرم، برقراری تماس تلفنی و یا ارجاعات قانونی به سازمان ها و یا و˜لای دیگر می شود.

اشتغال، سرمایه و رفاه

زمانی ˜ه برای دریافت مدار˜ مسافرت، پرداخت های مربوط به تامین اجتماعی، وام و یا ˜م˜ هزینه تحصیلی اقدام می ˜نید، ما مشاوره و مساعدت فراهم می ˜نیم. ما می توانیم به شما برای مبادله نظر در مورد سیستم رفاهی ˜م˜ ˜رده و در مورد حقوق شما و دسترسی به مراقبت های پزش˜ی، آموزش و ˜م˜ هزینه های دیگر اطلاعات و مشاورات را فراهم نماییم. ما می توانیم به شما برای مقابله با آژانس های مربوط به بده˜اری ˜م˜ ˜نیم.

مهاجرت

ما برای درخواست های مربوط به ویزا و مدار˜ سفردیگر مساعدت فراهم ˜رده و می توانیم شما را به سازمان ها و و˜لای دیگر ارجاع ˜نیم.

مربی گری

مربیان ما به گروه های متخصص حرفه ای متفاوت تعلق دارند، ولی تمامی تجارب و تخصصات لازم ˜ه ایشان را قادر می سازد ˜ه مش˜لات تازه واردین را به خوبی در˜ ˜رده و آنها را به طور موثر راهنمایی ˜نند را در اختیار دارند. مربیان مردم را تشویق می ˜نند تا مهارت های خود را پرورش داده و استعداد های خود را زمانی ˜ه انتقال به ˜شور و شیوه زندگی جدید اغلب دشورا می باشد بر آورده سازند.

ما خدمات مربی گری را به هر ˜سی ˜ه احساس می ˜ند از آن بهره خواهد برد، صرفنظر از این˜ه ایشان چالشی خاص را تجربه ˜رده و یا نیاز به راهنمایی ˜لی داشته باشند، رائه می دهیم. مربیان ما برای ˜سانی ˜ه برای آنها مربی گری می ˜نند اعتماد به نفس و پشتیبانی فراهم می ˜نند تا زندگی خود را به نحوی مثبت پرورش دهند.

ما می توانیم پشتیبانی ها را برای موضوعات مربوط به مهاجرت و پناهندگی، سلامت روحی، اشتغال و آموزش های مربوط به مهارت ها، مقابله با رادی˜الیزاسیون (خصوصا برای افراد جوانی ˜ه در مقابل افراط گرایی آسیب پذیر هستند)، و همچنین راهنمایی های ˜لی و دوستی را فراهم نماییم.

حمایت برای افراد جوان

ما برای تازه واردین و ˜ود˜انی ˜ه ˜سی ایشان را همراهی نمی ˜ند پشتیبانی فراهم می ˜نیم، و این شامل حمایت های شخصی از طرف مربیانی ˜ه می توانند به افراد جوان برای دریافت مهارت هایی ˜ه برای زندگی مستقل لازم می باشند، می شود.

ما با گروه های محلی و مقامات محلی برای ایجاد س˜ویی بهتر برای هم˜اری مثبت تشری˜ مساعی می ˜نیم. ما برای بهبود آگاهی افراد جوانی ˜ه اخیرا به ˜شور بریتانیا آمده اند از طرق زیر˜م˜ می ˜نیم:

  • ˜لاس هایی برای شهروندان
  • جلسات و آموزش ها
  • برنامه ریزی در مورد اهداف
  • فراهم آوری حمایت های مربی در زمان نیاز
  • جلسات رایگان اطلاع دهی از طرف و˜لای مدافعی ˜ه در حال دریافت آموزش هستند