مشار˜ت ˜نید

Voluneteering

ما همیشه می خواهیم تیم داوطلبان مشتاق و متعهد خود را گسترش دهیم.

اگر شما به انجام هری˜ از مشاغل داوطلبانه زیر علاقه دارید، لطفا CV خود را با شامل نمودن چند ˜لمه در مورد این˜ه چرا به این ˜ار علاقمند هستید به شخص هماهنگ ˜ننده امور داوطلبانه ارسال ˜نید: admin@afghanistan-central-asian.org.uk

 

مربی گری

پروژه مربی گری ما برای رسیدگی به نیازهای پناهندگان و مهاجرینی است ˜ه از افغانستان و آسیای مر˜زی به ˜شور بریتانیا آمده اند است. این فرصتی برای مردم است تا بتوانند مساعدات و راهنمایی ها را از طریق برنامه ای ˜ه برای نیازهای شخصی آنها برنامه ریزی شده است دریافت ˜نند.

مربیان ACAA از گروه های متخصص مختلف می باشند ولی تجارب و تخصص لازم برای راهنمایی ی˜ شخص پناهنده و یا مهاجر را در اختیار دارند ˜ه با استفاده از آن می توانند مش˜لاتی ˜ه آنها روبرو می شوند را در˜ ˜نند. مربیان مردم را تشویق می ˜نند تا مهارت های خود را پرورش داده و آرزوهای خود را زمانی ˜ه انتقال به ˜شور و شیوه زندگی جدید اغلب دشوار می باشد، بر آورده سازند.

شخص دریافت ˜ننده مربی گری می تواند هر ˜سی ˜ه از حمایت و مشاوره شخصی بهره ببرد، صرفنظر از این˜ه مش˜لی خاص داشته و یا ˜لا نیازمند راهنمایی ˜لی باشد، را شامل شود.

ما شماری از مربیان ˜ه قادر به فراهم آوری ˜م˜ در مورد موضوعات مربوط به مهاجرت و پناهندگی، سلامت روحی، اشتغال و آموزش های مربوط به مهارت ها، مقابله با رادی˜الیزاسیون (خصوصا برای افراد جوانی ˜ه در مقابل افراط گرایی آسیب پذیر هستند)، همراه با راهنمایی های ˜لی و دوستی هستند را در اختیار داریم.

ما ارجاعات انجام شده برای انجام مربی گری را از طرف آژانس های محلی، مدارس و یا هر شخص مدبر دیگر می پذیریم.

ما در حال حاضر در تلاش هستیم تا برنامه مربی گری خود را مجددا شروع نماییم، اگر شما می خواهید به ˜ار مربی گری بپردازید با ما از طریق تلفن و یا ایمیل تماس بگیرید.

ESOL

آیا شما به تدریس علاقه دارید؟ آیا شما می خواهید ˜لاس واقعی را تجربه ˜نید؟ آیا می خواهید به پناهندگان و مهاجرین برای بهبود زبان و مهارت های اجتماعی ˜م˜ ˜نید؟

مدیر امور ادغام ما، Claire Rimmer، در حال حاضر نیاز به شخصی مشتاق داوطلب برای تدریس زبان انگلیسی (انگلیسی برای ˜سانی ˜ه زبان مادری متفاوتی دارند)، ˜م˜ معلم، و دستیار پروژه برای حمایت از پناهندگان و مهاجرینی ˜ه در ˜شور بریتانیا زندگی می ˜ند دارد.

اگر شما علاقتمند هستید با او از طریق ایمیل برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید: esolmanager@afghanistan-central-asian.org.uk

ملاقات چایخوری زنان

مامور زنان ما در حال حاضر نیاز به دانشجویانی دارد ˜ه با پروژه زنان در Hounslow ˜ه با گروه “˜سانی ˜ه دسترسی به آنها دشوار است” ˜ار ˜رده و ˜لاس های زبان انگلیسی، فعالیت های اجتماعی و ˜لاس های مختلف در مورد موضوعات مختلف را برقرار می ˜ند، یاری نمایند. این نوعی ˜ارآموزی، از نوع توسعه اجتماعی ˜ه شامل اقدامات اجتماعی، پروژه توسعه، برنامه ریزی و به ˜ارگیری پروژه و جذب سرمایه می شود، خواهد بود.

اگر شما علاقمند هستید، لطفا با شخص هماهنگ ˜ننده پروژه زنان از طریق ایمل تماس بگیرید: women@afghanistan-central-asian.org.uk

مدارس ت˜میلی

مدرسه ت˜میلی ما برای ˜ود˜ان و اشخاص جوان نیز نیاز به معلمین داوطلب و ˜م˜ معلم دارد. اگر شما به تدریس علاقه مند هستید و از طریق روش های سرگرم ˜ننده قادر به انجام این ˜ار می باشید، لطفا از طریق ایمیل تماس بگیرید: education@afghanistan-central-asian.org.uk

Abresham FC: ˜لوب فوتبال دختران

˜لوب فوتبال دختران برای دختران افغان و مسلمان بین سنین 8-16 سال، دختران را برای شر˜ت در ورزش برای بهبود سلامت جسمی و روحی آنها تشویق می ˜ند. جلسات آموزشی و مسابقه ها هر شنبه و ی˜شنبه به وقوع می پیوندند.

We are currently recruiting participants, so if you or someone you know, would like to register, please contact the Project Coordinator, Alice Bletsoe, through her email: sports@afghanistan-central-asian.org.uk.

به علاوه، ما به اشخاص داوطلب برای ˜م˜ به انجام جلسات ورزشی نیاز داریم. اگر شما در مورد حمایت از دختران برای شر˜ت در ورزش و بهبود اعتماد به نفس آنها علاقمند هستید، لطفا با Alice Blestoe از طریق ایمیل تماس بگیرید: sports@afghanistan-central-asian.org.uk