اعلامیه ید-19

24 June 2021

زمانی وارد ماه دیگری در طی آن قرنطینه عمومی در بریتانیا به وقوع می پیوندد شویم، ما در این مورد انزوا برای افرادی از خدمات ما بهره می برند واقعا دشوار بوده است، آگاه هستیم. ما از ای قادر نبوده ایم چرخه منظم ملاقات شخصی را در Feltham Centre برقرار یم واقعا متاسف هستیم؛ لی هنوز هم قادر هستیم شماری از ها را از طریق آنلاین و تلفنی فراهم نماییم. اگر لازم دارید لطفا با ما تماس بگیرید.

بر خلاف قرنطینه قبلی، دلایل متعددی برای خوشبینی به دلیل یناسیونی در حال حاضر در بریتانیا در جریان است، وجود دارد. تا نتایج بطور قابل توجهی مثبت و اطمینان بخش بوده اند. ها بطور قابل توجهی در امر میزان عفونت، بیماری و بستری شدن در بیمارستان به دلیل ید-19، موثر بوده اند.

برای مثال آخرین تحلیل و بررسی ها در مورد تصدیق نمود تقریبا 100 % محافظت در مقابل بیماری حاد، بستری شدن در بیمارستان و مرگ ایجاد می شود. این به دولت اجازه داده است تا بتواند آسان سازی محدودیت های قرنطینه را به طور تدریجی برنامه ریزی .

The first step in the four-stage plan to ease lockdown occurs on 8th March, with the reopening of all schools and the commencement of outdoor sports and activities. Provided there are no major setbacks in the country’s efforts to tackle the virus, this will eventually lead to the abolition of all COVID-19 restrictions in the UK from 21st June at the earliest.

مانند یناسیون های ملی قبلی در بریتانیا، شمار افردای را دریافت نموده اند در جوامع اقلیت های سیاه پوست و آسیایی بوده است، به خودی خود باعث نگرانی است چرا این گروه ها در صورتی به ید-19 مبتلا شوند در خطری بیشتر قرار دارند. نظرسنجی اخیر در بریتانیا از طرف جامعه سلطنتی بهداشت عمومی انجام شد اظهار می 57% از اشخاص متعلق به گروه های اقلیت به این نظر سنجی پاسخ دادند، احتمال میرود را دریافت این رقم در مقایسه با اشخاص سفیدپوست 79% بوده است (فقط 55% از پاسخ دهندگانی به قومیت آسیای تعلق داشتند احتمال می رود پاسخ مثبت دهند). عوامل مختلفی برای توضیح این روند وجود دارند شامل بیشتر در مورد خطر، بی اعتمادی عمومی در مورد مراقبت های بهداشت عمومی، و افزایش اطلاعات نادرست در مورد یناسیون می باشند.

به عنوان سازمانی اجتماعی، ما در ACAA می خواهیم امنیت و اهمیت دریافت را برای تمامی اشخاصی از خدمات ما بهره می برند تائید نماییم. برای ی در مورد ینه شدن تردید دارند، ما می خواهیم شما را در مورد هرگونه اطلاعات نادرست موجود در این مورد آگاه ساخته و اطلاعات مربوطه را برای شما فراهم سازیم.

برای مثال، اغلب اشخاص به این باور هستند ایشان را به دلیل ای ویروسی را وارد بدنشان می سازد، بیمار خواهد ساخت؛ ولی، این موضوع در مورد ید-19 اتفاق نمی افتد. بر خلاف این باور، نوع جدیدی از Messenger RNA) mRNA) مورد استفاده قرار گرفته است، نوعی به سلول های بدن ما دستور می دهد پروتئین هایی را برای پاسخ دهی سیستم مصون سازی ترشح . این پاسخ در صورتی با ویروس ید-19 مواجه شوید، شما را در مقابل آن محافظت می .

به همین دلیل، این موضوع خود و دیگران را با دریافت در اسرع وقت محافظت نمایید حیاتی می باشد. در طی ماه های آینده، زمانی گروه سنی شما باید ینه شود، از شما دعوت خواهد شد در منطقه محلی خود حضور یابید. For more information, please visit the UK Government website: https://www.gov.uk/government/collections/covid-19-vaccination-programme.

درحالی منتظر فرا رسیدن روزهایی بهتر هستیم، ACAA از این فرصت استفاده و از شما برای حمایت های مستمر تان، بدون آنها قادر به فراهم آوری خدمات به افراد ذینفع و جامعه گسترده نخواهیم بود، می .