اعلامیه ید-19

24 June 2021

زمانی وارد ماه دیگری در طی آن قرنطینه عمومی در بریتانیا به وقوع می پیوندد شویم، ما در این مورد انزوا برای افرادی از خدمات ما بهره می برند واقعا دشوار بوده است، آگاه هستیم. ما از ای قادر نبوده ایم چرخه منظم ملاقات شخصی را در Feltham Centre برقرار یم واقعا متاسف هستیم؛ لی […]

Read more