Home / معرفی فعالیت های سازمان

فعالیت های انجمن افغانستان و آسیای میانه دربرگیرنده شهروندان دور از وطن افغانستان و جمهوریت های آسیای میانه میشود. خدمات این نهاد برای خانم ها، آقایان و اطفال این کشورها شامل مهارتها و دانش ضروری برای ایجاد زندگی موفقیت آمیز در کشور انگلستان می باشد. ما ارزش های حقوق بشری و دموکراسی را در بین افراد آواره در بیرون و ساکنان افغانستان ترویج میدهیم.

در انگلستان، این نهاد سرگرم ارائه خدمات حمایوی برای مهاجرین و پناهندگان افغانستان و کشور های همسایه است. خدمات ما شامل مکتب روز شنبه، صنف های زبان انگلیسی، ورکشاپ های کاریابی، گروه حمایت از خانم ها، خدمات پشتیبانی از جوانان و خانواده ها، مشوره های حضوری و تلفنی برای متقاضیان، استخدام در پست های رضاکارانه، و برگزاری رویدادهای اجتماعی و فرهنگی میباشد.

انجمن افغانستان و آسیای میانه در افغانستان مرکز مشاوره حقوقی برای شهروندان را در کابل و شهر پلخمری پس از یک پروژه آزمایشی موفقیت آمیز ایجاد نمود. در این مرکز ما به ارائه معلومات، حمایت حقوقی در نهادها عدلی و قضایی در رابطه به مسائل آموزشی ، کاریابی و خشونت خانوادگی، راهنمایی رایگان، بیطرفانه و محرمانه پرداختیم