Home / معرفی فعالیت های سازمان

فعالیت‌های انجمن افغانستان و آسیای میانه دربرگیرندهٔ  ارایهٔ خدمات به شهروندان دور از وطن افغانستان و کشورهای آسیای میانه می‌شود. خدمات این نهاد برای خانم‌ها، آقایان و کودکان این کشورها شامل تقویت مهارت‌ها وفراگیری دانش ضروری برای ایجاد زندگی موفقیت‌آمیز درکشور شاهی متحدهٔ بریتانیا می‌باشد. ما ارزش‌های حقوق‌بشری و دموکراسی را در میان افراد آواره در بیرون و ساکنان افغانستان ترویجمی‌دهیم.

در انگلستان، این نهاد مشغول ارائه خدمات حمایتی برای مهاجران و پناهندگان افغانستان و کشور های همسایه است. خدمات ما شاملصنف‌های آموزشی در روز شنبه، صنف‌های زبان انگلیسی، کارگاه‌های کاریابی، گروه حمایت از خانم‌ها، خدمات پشتیبانی از جوانان وخانواده‌ها، مشورت‌های حضوری و تلفنی برای متقاضیان، استخدام در پست‌های کارهای داوطبانه و برگزاری برنامه‌های اجتماعی و فرهنگیمی‌باشد.

انجمن افغانستان و آسیای میانه در افغانستان مرکز مشاورت‌های حقوقی برای شهروندان در کابل و شهر پلخمری را پس از یک پروژه آزمایشیموفقیت‌آمیز ایجاد کرد. در این مرکز، ما به ارائهٔ معلومات، حمایت حقوقی در نهادهای عدلی و قضایی در رابطه به مسائل آموزشی، کاریابی وخشونت خانوادگی، راهنمایی رایگان را بی‌طرفانه و محرمانه پرداختیم.